Tal i com mostren els índexs de sinistralitat laboral no és intranscendent d’insistir en què la construcció és una activitat arriscada, ja que els treballs de construcció es troben associats a molts riscos que poden ocasionar un accident mortal o un perjudici per a la salut: caure des d’una altura, rebre cops per caiguda de materials i eines, patir problemes d’esquena pel fet de manipular càrregues, romandre exposats a un nivell de soroll nociu per a la salut, gestionar materials que poden ser cancerígens, etc.

És per això que és important d’organitzar i planificar la feina de la construcció, així com controlar bé la seva execució i finalment formar en seguretat i salut tots els que participen en el procés de construcció.

Donat l’alt risc en la seguretat i salut a la construcció cal que el projector d’obra reculli també un apartat de prevenció i planificació que identifiqui i estableixi el seu nivell de protecció mitjançant l’Estudi de Seguretat i Salut.

Segons el que s’ha esmentat abans caldria distingir el pla de prevenció de riscos laborals, del pla de seguretat i salut en el treball de l’obra. El pla de prevenció de riscos laborals és l’eina que integra l’activitat preventiva de l’empresa en el seu sistema general de gestió.

Cada empresa que intervé en una obra de construcció haurà de tenir el seu propi pla de prevenció que serà únic per a l’esmentada empresa, independentment del nombre de centres de treball (ja siguin d’obres de construcció o no) en què els seus treballadors hi realitzin diferents serveis. Aquest pla de prevenció de l’empresa serà el reflex de la seva gestió interna de la prevenció de riscos laborals. A cada obra de construcció en què ella participa (ja com a promotora, com a contractista o com subcontractista), tanmateix gestionarà la seguretat i salut dels seus treballadors d’acord amb els principis establerts en el pla de prevenció.

Si bé, a les obres concretes que realitza l’empresa, la seguretat i la salut es preveuen des de la fase de redacció del projecte d’obres, mitjançant l’estudi de seguretat i salut o l’estudi bàsic de seguretat i salut segons l’entitat de l’obra. Aquest document estudia tots i cada un dels riscos i en conseqüència els procediments i equips tècnics que s’han d’emprar. Una vegada es contracta l’obra, l’empresa contractista ha de presentar el pla de seguretat i salut en el treball a l’autoritat laboral. L’esmentat pla desenvoluparà l’estudi de seguretat i salut realitzat pel redactor del projecte de l’obra concreta en relació amb els propis medis de l’execució de l’obra. En aquest punt han d’incloure, entre altres qüestions, la maquinària específica i eines concretes que es faran servir per a l’execució de l’obra; una relació per a cada lloc de treball de tots els riscos que caldrà protegir amb el seu equip individual de protecció, així com també caldrà identificar tots els riscos de caràcter col·lectiu i els seus medis de protecció col·lectiva.

Tot el personal, el contractista, el treballador, subcontractista o personal autònom, que intervinguin a l’execució de l’obra haurà de tenir informació i formació sobre els riscos que poden comportar els mètodes de treball a emprar i vestir-se amb l’equip de protecció individual corresponent.

Els equips de protecció individual (EPI’s) es defineixen per el Real Decret 1407/1992, de 20 de novembre, que regula les condicions per a la comercialització i lliure circulació intercomunitària dels equips de protecció individual, com qualsevol dispositiu o medi que pugui portar o de què pugui disposar una persona, amb l’objectiu que el protegeixi contra un o varis riscos que puguin amenaçar la seva salut i seguretat. És requisit essencial per a la sevaintroducció en el mercat que vagi certificat a través de llur expressió formal (mercat <<CE>>).

De forma solament exemplificativa, qualsevol treball exterior en una obra requereix la utilització del següent equip

EPIRisc a protegir
Casc de seguretatCaiguda d’objectes o caiguda de persones a diferent nivell
Guants contra agressions mecàniquesTalls i cops per objectes o treballs; contacte amb substàncies corrosives
Calçat de seguretatTrepitjades sobre objectes o eines i caigudes d’objectes o eines
Faixa dors lumbarSobreesforços
Ulleres anti-projeccionsProjecció de fragments o partícules mentre es realitzen treballs concrets d’execució de l’obra
Armilla retro reflectantAtropellaments de vehicles de l’obra o de fora de l’obra
Roba de treball que cobreixi braços i camesExposició solar, possibles cops i talls
Arnés de seguretatCaigudes de diferent nivell

En definitiva és essencial que cada actor que intervé a l’obra i en la seva execució assumeixi el seu paper, tot planificant, prevenint i finalment equipant-se amb els medis i equips adequats per prevenir de tots els riscos i mitigar els possibles accidents, donat que en cas d’accident, el repartiment de responsabilitats dependrà en gran part del compliment de la matèria que ens ocupa.