L’expansió del COVID-19 a tota la UE origina la necessitat de disposar mascaretes destinades a protegir tota la població a més del personal sanitari i determinats treballadors. Si bé, no totes les mascaretes són EPI, ni totes protegeixen amb la mateixa intensitat. A continuació a mode informatiu volem donar algunes indicacions generals per la seva correcta adquisició.

Mascaretes auto filtrants contra partícules: és un EPI destinat a protegir al portador de la mateixa, evitant que respiri partícules sòlides, aerosols i fums que poden contenir algun contaminant. En el cas del COVID-19, elimina les gotetes respiratòries en suspensió per les que es transmet el virus. 

N’hi ha de tres tipus:

FFP1: filtra un 80% 

FFP2: filtra un 94% 

FFP3: filtra un 99%  

Aquestes mascaretes incorporen gomes o altres sistemes d’ajust que permeten un contacte més estret entre persones que les mascaretes quirúrgiques.

Algunes mascaretes incorporen una vàlvula per facilitar la sortida d’aire exhalat. En aquest cas s’ha de tenir en compte que mitjançant la sortida d’aire exhalat poden sortir partícules i facilitar el contagi si la persona que la porta està contagiada pel virus.

El Govern, atesa la manca de mascaretes auto filtrants FFP1, FFP2 i FFP3 amb la marca CE i autoritzades amb els requisits de salut i seguretat establerta a la normativa europea Reglament (EU) 2016/425, ha autoritzat temporalment (fins el dia 30 de setembre de 2020) la comercialització de mascaretes comercialitzades o fabricades fora del mercat de la UE amb nivells de protecció equivalent a les FFP2 i FFP3. Aquestes mascaretes poden incorporar els següents marcats:

  • Marcat CE + KN95 (N95, N99..) subjecte a normativa d’altres mercats no comunitaris com la norma GB 2626-2006 o NIOSH 42 CFR 84, segons mascareta. L’EPI disposa de Certificat de la UE.
  • Marcat KN95( N95, N99 ..), sense marcat CE, subjecte a normativa d’altres mercats no comunitaris que disposen d’una autorització temporal d’una autoritat estatal o autonòmica.

Per més informació mireu la Resolució de 23 d’abril de 2020, de la Secretaria General de Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, referent als equips de protecció individual en el context de la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

Mascaretes quirúrgiques: Són dispositius mèdics que, en el context del COVID 19 s’utilitzen per part de pacients infectats (o sospitosos d’estar infectats), y tenen la finalitat d’evitar la propagació del virus reduint el risc de dispersió que es genera en esternudar o al tossir, a través del qual es propaguen la majoria dels microbis. El seu us habitual és per part del personal sanitari, amb la finalitat de protegir al pacient de les gotes respiratòries que exhali el portador. 

La OMS ha recomanat l’ús d’aquesta mascareta per a persones infectades i per persones que entrin a la mateixa sala que el possible malalt, sempre que es compleixin la resta de mesures de higiene i el portador de la mascareta es mantingui a un metre aproximadament de la persona sospitosa d’estar infectada. I, en tot cas, sempre que el malalt no estigui sotmès a un tractament mèdic que pugui generar aerosols de fluïts contaminants.

Mascaretes higièniques: No són EPIS, ni productes sanitaris, si bé la seva finalitat és la de complimentar les mesures higièniques bàsiques que eviten la propagació del contagi del COVID-19  al cobrir el nas, boca i barba de la persona no contagiada. No s’han sotmès a un procés de verificació com la resta de mascaretes comentades si bé, compleix les especificacions tècniques UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020.